Skip to content

Beleidsplan 2019 – 2023

Beleidsplan Chr. Oranjevereniging Bunschoten Spakenburg voor de periode 2019 – 2023

Tijdens de ledenvergadering van 11 februari 2019 is het beleidsplan van de Chr. Oranjevereniging Bunschoten Spakenburg voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld.

 

 1. Beleidsuitgangspunten

De basis voor het beleidsplan vormt de passage zoals die in de statuten is weergegeven, namelijk dat de vereniging zich als doel stelt het bevorderen van festiviteiten, herdenkingsbijeenkomsten en dergelijke welke verband houden met het Nederlandse Koninklijk Huis. Om dit doel te bereiken organiseert de Oranjevereniging jaarlijkse festiviteiten, herdenkingsbijeenkomsten en dergelijke en stimuleert zij deze activiteiten indien en voorzover deze in samenwerking met anderen plaats vinden. De hiervoor benodigde geldmiddelen probeert zij bijeen te krijgen door jaarlijkse bijdragen van de leden, (sponsor-)bijdragen van derden, collecteweek en subsidie van de burgerlijke gemeente Bunschoten.

 

 1. Betrokkenheid met de inwoners

Om deze doelstelling te realiseren is het van groot belang dat de omschreven doelstelling door een zo breed mogelijk draagvlak wordt ondersteund. De basis daarvoor vormt de dorpsgemeenschap Bunschoten en Spakenburg waarvan ruim 1.600 gezinnen lid zijn. Jaarlijks krijgen alle inwoners van Bunschoten-Spakenburg een Oranjekrant bezorgd waarin alle evenementen in dat jaar vermeld staan. Verder beschikt de Oranjevereniging over een website www.covbunschotenspakenburg.nl en Facebook-pagina. Verder is er nog de traditionele vorm om de leden bijeen te krijgen, namelijk de aankondiging om de algemene ledenvergadering, die meestal in februari plaats vindt, te bezoeken.

 

 1. Planperiode 2019-2023

Voor de komende 5 jaar is op basis van de beleidsuitgangspunten de volgende jaarplanning vastgesteld:

 • Februari; Toneelavond en Bingo-avond. Op één van voornoemde avonden vindt de jaarvergadering plaats.
 • Jaarlijkse collecteweek (februari – maart) ten behoeve van COV Bunschoten – Spakenburg
 • Maart; Kindermiddag voor de kinderen van de leden van de Oranjevereniging
 • April; Kindermorgen voor alle schoolgaande kinderen van groep 1 en 2
 • 27 April Koningsdag; Diverse activiteiten, welke doorgaans door de herauten worden gestart om 07.00 uur en afgesloten wordt door een spectaculaire vuurwerkshow om 22.30 uur
 • 4 Mei; Dodenherdenking kranslegging COV Bunschoten – Spakenburg
 • April-Mei; Organisatie van een feestweek eens in de vijf jaar wanneer 5 mei voor alle Nederlanders een vrije dag betekent.
 • Speerpunt voor de komende jaren is ledenwerving, zodat wij meer ledenaanwas van onderaf krijgen.

 

Het programma en de activiteiten van 27 april en de feestweek kunt u vinden op www.covbunschotenspakenburg.nl

 

 1. Visie

De vereniging dient een levendige, groeiende, zich verjongende organisatie van

voornamelijk werkende en/of maatschappelijk betrokken, actieve mannen / vrouwen te

zijn, variërend in leeftijd en die gewend zijn om verantwoordelijkheid te dragen.

De bestuursleden moeten zich inzetten met ‘Hoofd, Hart en Handen’ om de doelstellingen

te realiseren. Zij dient ernaar te streven haar stem te laten horen en zo mogelijk invloed

te hebben bij passende besluiten op lokaal terrein. Lid zijn van de vereniging stimuleert

het streven naar een goede sfeer, vriendschap, betrokkenheid, medemenselijkheid en

bewustwording. Het bevordert de betrokkenheid met elkaar en met maatschappelijk relevante zaken.

 

 1. Organisatie

Tenaamstelling: Christelijke Oranjevereniging Bunschoten-Spakenburg

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal

nummer is: 813141552

Kamer van Koophandel nummer: 32100443

Postadres: Vuronger 20, 3751 ZN te Spakenburg

De Belastingdienst heeft de COV Bunschoten-Spakenburg aangewezen als een ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

 1. Bestuur

Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen wij u naar de website, waar de actuele gegevens vermeld staan.

 1. Beloningsbeleid

De bestuurders van de Chr. Oranjevereniging Bunschoten-Spakenburg kunnen gemaakte kosten declareren en/of krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding. Tijdens grote evenementen wordt hulp ingeroepen van extra vrijwilligers.

 

 

Bunschoten, 11 februari 2019

Lammert van de Groep                                                                                Gijs de Graaf

Secretaris                                                                                                          Voorzitter

 

Downloaden als PDF: Beleidsplan-2019-2023.pdf

Back To Top