Skip to content

Notulen jaarvergadering 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering COV Bunschoten Spakenburg
Maandag 13 februari 2023 in Twizst – de Kronkels 12 A
Aanvang 19:30 uur – met aansluitend Bingo
(alleen toegang voor leden COV Bunschoten Spakenburg op vertoon geldige ledenpas)

Aanwezige bestuursleden: Lammert van de Groep (voorzitter), Peter Frans Poort (2de voorzitter/penningmeester), Hille van de Groep (penningmeester), Wendy Beukers, Lammert Zijl en Roelof Willemze.
Afwezige bestuursleden met kennisgeving: Jan van de Groep
Aanwezige ereleden: Tijmen de Jong en Jan Zijl

1. Opening voorzitter en mededelingen
Lammert van de Groep opent de vergadering om 19.39 uur door iedereen hartelijk welkom te heten, wethouder Van Asselt in het bijzonder en voor te gaan in het openingsgebed. Hierna werd de agenda vastgesteld conform het concept en werd een minuut stilte in acht genomen voor de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen en de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.
Mededelingen:
– De toneelvereniging uit Nijkerk zijn door corona uiteengevallen en pas volgende week is een nieuw stuk klaas. Ook een vervangende toneelvereniging heeft pas in april klaar.
– Het nieuwe pasje hebben jullie ontvangen en is nu voor 5 jaar geldig.
– Iedereen krijgt dit jaar voor het 10 jarig jubileum van onze Koning een magazine toegestuurd.

2. Verslag secretaris met korte terugblik op activiteiten en vaststellen
notulen vorige vergadering *1
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2022 wordt zonder op en/of aanmerkingen vastgesteld.
Roelof Willemze geeft een kort verslag van de activiteiten over het kalenderjaar 2022.

3. Verslag penningmeester *2
Door de penningmeester de heer Peter Frans Poort werd verslag gedaan over de financiën van de afgelopen boekjaren. Er waren hier geen vragen over en wordt de jaarrekening vastgesteld.

4. Verslag kascontrole commissie
De kascontrole commissie bestaande uit de mevrouw Renske Dooijewaard en de heer Henk van den Hoogen geven aan dat er tijdens de controle geen onregelmatigheden waren geconstateerd in het afgelopen boekjaar. De heer Van den Hoogen geeft een korte toelichting op de controle. De kascontrolecommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen aan het bestuur voor hun financieel beleid over het afgelopen boekjaar. De vergadering neemt dit voorstel per acclamatie over.

5. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
De heer Henk van de Hoogen is aftredend (na 22 jaar). Hij wordt vervangen door Janny Koops voor een periode van 2 jaar.

6. Activiteiten 2023
Lammert van de Groep ligt de activiteiten voor 2023 toe. Daarnaast ging hij kort in op enkele activiteiten. Zo zal de kindermiddag in tijd verhuizen van april naar juni, moderniseren we de aubade een beetje en is er Oranje cup cake challenge dit jaar. We zijn nog aan het broeden op een activiteit voor de jeugd tussen de 12-18 jaar. Of de online Bingo kan doorgaan hangt een beetje af van de organiserende partij waar wat plooien glad gestreken moeten worden. Volgende week is de collecteweek we missen nog 31 collectanten.

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: de heer Jan van de Groep, heer Hille van de Groep en de heer Peter Frans Poort. Zij worden per acclamatie herbenoemd voor een periode van 4 jaar.

8. Rondvraag
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. Namens het gemeentebestuur brengt wethouder Van Asselt zijn dankzegging over aan het bestuur voor alle activiteiten die de oranjeverenging nu organiseert en tijdens de coronaperiode heeft georganiseerd.

9. Sluiting
De vergadering werd om 20.20 afgesloten door het gezamenlijk zingen van de 2 bekende coupletten van het Wilhelmus.
Aldus vastgesteld op de jaarvergadering
Lammert van de Groep
Voorzitter C.O.V. Bunschoten Spakenburg
*1 Ter inzage op website COV
*2 Het financieel verslag wordt bij de ingang verstrekt

Back To Top